top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

▪ Myrel Fleur en “Academy.myrelfleur” - Onderdeel van That’s My, Myrel Fleur, trouwambtenaar en ceremoniespreker, met als zaakvoerder Myrel Fleur welke zorg draagt voor offline of online trainingen, cursussen, adviezen, coachingstrajecten en overige producten en diensten.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder het nummer 73714828, gevestigd te Waterlelie 22, 3824 GJ te Amersfoort.

▪ Opdrachtgever - Diegene die met “Academy.myrelfleur” een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.

▪ Overeenkomst - Elke aanbieding van “Academy.myrelfleur” aanvaard door de opdrachtgever, dan wel elke opdracht verstrekt door opdrachtgever aan “Academy.myrelfleur” en door deze laatste aanvaard.

▪ Online producten en diensten - Alle online trainingen, cursussen, (incompany) opleidingen, programma’s, webinars, events, adviezen, coachings, trajecten en overige producten en diensten die via de website/webshop van Myrel Fleur of “Academy.myrelfleur” online verkocht en/of aangeboden worden (www.myrelfleur.nl  of www.academy.myrelfleur.nl)  .

▪ Offline producten en diensten – Alle producten en diensten van de “Academy.myrelfleur” die niet online in de webshop (www.myrelfleur.nl  of www.academy.myrelfleur.nl)   te koop worden gesteld, maar via een offerte-overeenkomst tussen Myrel Fleur en de opdrachtgever tot stand komen.

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door “Academy.myrelfleur”.
1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 2 – TOT STANDKOMING EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

Online producten en diensten
2.1 Voor het aanschaffen van de online producten en diensten dient de opdrachtgever zich te registreren om een product of dienst te bestellen. Deze moet hiervoor zijn/haar persoonlijke gegevens aan “Academy.myrelfleur” verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dienen naar waarheid ingevuld te worden en deze dienen actueel te zijn.
2.2 “Academy.myrelfleur” beschermt de persoonlijke gegevens goed; zie ook de Privacy Statement op de website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Offline producten en diensten

2.3 Overeenkomsten tussen opdrachtgever en “Academy.myrelfleur” tot het aanschaffen van andere producten en diensten dan deze die online te koop zijn, komen tot stand na schriftelijke www.myrelfleur.nl // info@myrelfleur.nl ondertekening door beide partijen van de door “Academy.myrelfleur” uitgebrachte offerte.
2.4 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van veertien dagen, te rekenen vanaf de offertedatum.
2.5 Een samengestelde prijsofferte verplicht “Academy.myrelfleur” niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.6 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 3 – WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.
3.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal “Academy.myrelfleur” de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 3.3 “Academy.myrelfleur” behoudt zich het recht voor om onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te rekenen. “Academy.myrelfleur” is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.
3.4 Bovendien mag “Academy.myrelfleur” het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan “Academy.myrelfleur”, dat in redelijkheid niet van “Academy.myrelfleur” mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. “Academy.myrelfleur” zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. “Academy.myrelfleur” zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

ARTIKEL 4 – HONORERING EN BETALING

Online producten en diensten
4.1 De (totaal) prijzen van de online producten en diensten staan duidelijk aangegeven in de webshop en worden door de opdrachtgever bij aanschaf onmiddellijk betaald d.m.v. een online betaling iDeal.
4.2 “Academy.myrelfleur” kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zetof drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
4.3 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. “Academy.myrelfleur” bevestigt per e-mail de inschrijving. Daarmee komt de overeenkomst tot stand. “Academy.myrelfleur” behoudt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving zonder toelichting te weigeren. 4.4 De aangeboden online trainingen die meer dan €997,- bedragen kunnen ook in 3 termijnen betaald worden. Indien de Opdrachtgever kiest voor een betaling in termijnen is een meerprijs verschuldigd. Deze meerprijzen verschillen per training en worden duidelijk vermeld op de website en bij het afrekenen in de webshop.
4.5 Bij betaling van de eerste termijn, krijgt de opdrachtgever toegang tot het online product of de online dienst waarvoor hij/zij betaalde. Indien de volgende termijnen niet correct en/of tijdig betaald worden, zal de toegang tot het online product of de online dienst onmiddellijk geweigerd worden.

Offline producten en diensten
4.6 Voor alle overeenkomsten inzake offline producten en diensten geldt dat de door “Academy.myrelfleur” gedane prijsopgave exclusief eventuele bijkomende reis- verblijf- en parkeerkosten en eventuele bijkomende dienstverlening is die door de opdrachtgever gevraagd wordt tijdens het uitvoeren van de overeenkomst.
4.7 Na het ondertekenen van de offerte vindt er door de opdrachtgever een voorschotbetaling van €250,00. Dit bedrag dient betaald te worden ten laatste twee weken na de ondertekening van de offerte. 4.8 De eindfactuur met het resterende bedrag en eventuele bijkomende kosten wordt tussen de 60 en 30 kalenderdagen (maar uiterlijk 14 kalenderdagen) voor het uitvoeren van de dienstverlening verstuurd. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op de door “Academy.myrelfleur” aangewezen bankrekening.
4.9 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en kan “Academy.myrelfleur” vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen en afzien van het brengen van de geplande dienstverlening.
4.10 De opdrachtgever is aan “Academy.myrelfleur” alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door “Academy.myrelfleur” opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en “Academy.myrelfleur” de vordering aan derden uit handen geeft.

ARTIKEL 5 – SCHADEVERGOEDING

5.1 De opdrachtgever kan geen schadevergoeding eisen, indien “Academy.myrelfleur” haar verplichtingen niet kan nakomen door zaken die als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld, zoals; ziekte, overlijden, transportmoeilijkheden, staking, files, omleidingen of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld.
5.2 In deze gevallen zal er door “Academy.myrelfleur” uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging, uiteraard in overleg met de opdrachtgever.
5.3 Indien geen geschikte vervanger kan worden gevonden om de dienstverlening te laten doorgaan, krijgt de opdrachtgever de reeds betaalde voorschotten volledig terugbetaald.

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID

6.1 “Academy.myrelfleur” ‘is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de opdrachtgever of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door “Academy.myrelfleur” verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van “Academy.myrelfleur” .
6.2 De door “Academy.myrelfleur” te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen “Academy.myrelfleur” en opdrachtgever (inclusief BTW).
6.3 “Academy.myrelfleur” kan niet aansprakelijk worden gesteld indien na de door haar geleverde online of offline producten of diensten niet de gewenste en/of verwachte resultaten bij de opdrachtgever worden behaald.
6.4 “Academy.myrelfleur” kan bij het niet functioneren van de online omgeving door niet juist, niet tijdig en/of nalatig handelen van de opdrachtgever ten aanzien van het functioneren van de interne technische huishouding van en bij opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld.

 

ARTIKEL 7 – HERROEPINGSRECHT

Online producten en diensten
7.1 Alleen indien de opdrachtgever is te zien als consument heeft hij de mogelijkheid om bij de aankoop van producten of diensten via de website Myrel Fleur of “Academy.myrelfleur” overeenkomst zonder opgave te ontbinden gedurende 14 dagen en geldt artikel 7 van deze algemene voorwaarden. De bedenktermijn gaat lopen op de dag van ontvangst van het product of dienst.
7.2 Online trainingen, cursussen en soortgelijke producten en diensten waarvoor aan de opdrachtgever toegang verleend wordt tot het online leerplatform van de “Academy.myrelfleur”(via Learndash) kunnen niet worden geretourneerd en/of herroepen omdat er door “Academy.myrelfleur” niet te controleren is of al gebruik is gemaakt van het product of de dienst en omdat het product of de dienst direct toegankelijk is. Het herroepingsrecht van alle deze producten en diensten vervalt zodra er door de opdrachtgever ingelogd wordt in de online leeromgeving (Learndash). De opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van zijn herroepingsrecht voor deze producten/diensten.
7.6 Producten of diensten die de opdrachtgever tijdens een uitverkoopactie/kortingsactie heeft gekocht, kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

ARTIKEL 8 – ANNULERING

Offline producten en diensten
7.7 In geval van annulering van de overeenkomst (overeenkomst aangegaan m.b.v. ondertekende offerte) door de opdrachtgever brengt “Academy.myrelfleur” de volgende kosten in rekening:
▪ Bij annulering van meer dan 30 dagen voor het begin van de bij “Academy.myrelfleur” bestelde dienstverlening: 30% van het totaalbedrag ▪ Bij annulering vanaf 30 dagen voor het begin van de bij “Academy.myrelfleur” bestelde dienstverlening: 50% van het totaalbedrag (incl. BTW). ▪ Bij annulering tot 15 dagen voor het begin van de bij “Academy.myrelfleur” bestelde dienstverlening: 75% van het totaalbedrag (incl. BTW). 4 ▪ Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de bij “Academy.myrelfleur” bestelde dienstverlening: 100% van het totaalbedrag (incl. BTW).
7.8 De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief en per e-mail worden gedaan.

ARTIKEL 9 – ONTBINDING

8 De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van: ▪ Overlijden Myrel Fleur van “Academy.myrelfleur”
▪ Verplaatsing van de locatie waar de training doorgaat en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft.

ARTIKEL 10 GEHEIMHOUDING

“Academy.myrelfleur” en de opdrachtgever zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.1 De (persoonlijke) gegevens van de opdrachtgever die “Academy.myrelfleur” via de site of op andere wijze bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. “Academy.myrelfleur” houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving.
9.2 De Opdrachtgever zal alle informatie die direct of indirect betrekking heeft op Myrel Fleur of “Academy.myrelfleur”, waaronder informatie over haar werkwijze en methoden vertrouwelijk behandelen.

ARTIKEL 11 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

10.1 De intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen het auteursrecht, met betrekking tot de aan opdrachtgever verstrekte materialen en bij overige diensten verstrekte informatie, trainingsprogramma’s en dergelijke komen “Academy.myrelfleur” toe.
10.2 Alle door “Academy.myrelfleur” in het kader van de diensten en/of producten aan opdrachtgever verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever, ongeacht de wijze daarvan, nadrukkelijk niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren, op te nemen en te verspreiden op welke wijze dan ook, online of offline of de inloggegevens te verstrekken aan anderen. Het is opdrachtgever niet toegestaan om op basis van de door of namens “Academy.myrelfleur” verstrekte informatie al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke activiteit te ontwikkelen of te geven, tenzij “Academy.myrelfleur” daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.
10.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan om tijdens (live) evenementen video- of audio-opnamen te maken. Ook is het niet toegestaan om beelden (live) uit te zenden via social media of andere distributiekanalen.
10.5 Het is een opdrachtgever die deelneemt aan een evenement van “Academy.myrelfleur” niet toegestaan om werkboeken, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de opdrachtgever ten behoeve van het evenement worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij “Academy.myrelfleur” hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben. 10.6 Het is de opdrachtgever wel toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media (zonder commerciële doeleinden). Ook is het toegestaan om foto’s te maken tijdens het evenement die via het persoonlijke social media account van de opdrachtgever gedeeld worden. 10.7 “Academy.myrelfleur” kan tijdens haar evenementen opnamen maken (foto’s, video’s en ook audio). Het is mogelijk dat een opdrachtgever die deelneemt aan het evenement op deze beelden herkenbaar te zien is. “Academy.myrelfleur” heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en social media. Door deelname aan een live event geeft de deelnemer toestemming aan “Academy.myrelfleur” om deze beelden te kunnen gebruiken.
10.8 Aan informatie op www.myrelfleur.nlof www.academy.myrelfleur.nl en andere online platforms of websites waarop uitingen van “Academy.myrelfleur’ zijn vermeld kunnen geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 12 – PRIVACYBELEID

Myrel Fleur en “Academy.myrelfleur” verwerken alle persoonsgegevens overeenkomstig de geldende privacyverklaring. Deze kan je inzien op de website www.myrelfleur.nl of www.academy.myrelfleur.nl of gratis opvragen via e-mail aan info@myrelfleur.nl Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Myrel Fleur (zaakvoerder) via een e-mail naar: info@myrelfleur.nl.

ARTIKEL 13 – KLACHTENREGELING

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@myrelfleur.nl.
Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 10 werkdagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT

Voor overeenkomsten gesloten met “Academy.myrelfleur” is het Nederlands recht van toepassing. Algemene Voorwaarden –“Academy.myrelfleur”

Laatste update: maart 2024.

bottom of page